Spolek Pocta Mašínům

Kdo jsme

Spolek pocta Mašínům je samosprávným dobrovolným svazkem jeho členů vedených společným zájmem; jak jeho název napovídá. Členem Spolku se může stát každý, kdo má zájem na základních cílech, jak jsou tyto definovány ve stanovách Spolku a kdo nikdy nebyl členem, nebo kandidátem kterékoliv komunistické strany. Členové spolku nikdy nespolupracovali s StB, nebo podobnými organizacemi komunistické moci.

Co chceme

Účelem Spolku je ochrana památky skupiny bratří Mašínů. Jeho hlavní činností je zejména realizace památníku skupiny bratří Mašínů a s tím spojené shromažďování finančních prostředků. Dále organizace a realizace školení, seminářů, přednášek a workshopů týkajících se skupiny bratří Mašínů i dalších protikomunistických skupin. Chceme také spolupracovat s místními i mezinárodními institucemi a organizacemi podobného zaměření.

Proč

"Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou." "Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty." To jsou citace ze zákona č. 198/1993 Sb.

Lidská paměť je krátká a příliš často je manipulována a vedena do zapomnění. Je vždy dobré připomínat si minulost, abychom věděli odkud jsme přišli a čemu je lepší se vyhnout. Relativizace morálních hodnot vede k promíchávání dobra se zlem, až člověk ztrácí schopnost rozeznat co je co. Komunistická výchova ničila tuto schopnost několika generacím tak úspěšně, že setrvačnost přenesla i do dnešní doby neschopnost čistě rozeznat dobro od zla.

Tak ještě jednou: Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou... Odpor občanů proti tomuto režimu ... byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.